Goeie afspraken, maken goeie vrienden

Op deze pagina kunt u onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden terugvinden. Dit zijn de standaard voorwaarden aangepast aan onze sector.

Algemene voorwaarden

Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en dit bij uitsluiting van alle andere, de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Art. 2. De bestekken en prijsoffertes opgesteld door sndrs zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van het bestek/offerte wijzigingen zouden voordoen behoudt sndrs zich uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

Art. 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden sndrs niet. Mogelijke vertraging in de levering geeft de koper geen recht op enige schadevergoeding lastens sndrs, noch op ontbinding van de overeenkomst ten laste van sndrs. sndrs verplicht er zich toe binnen een redelijke termijn op te leveren. Deze redelijke termijn moet worden gedefinieerd volgens de eisen gesteld door de klant, en de daaraan gerelateerde voorwaarden en omstandigheden. Wanneer er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, geeft sndrs hiervoor de nodige duiding aan de Klant.

Art. 4. De koper dient de door sndrs opgestelde facturen schriftelijk en uitsluitend aangetekend te protesteren en dit uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. De koper zal hierbij steeds de datum en nummer van de factuur dienen te vermelden in zijn schrijven.

Art. 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

Art. 6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,-. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die sndrs, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Art. 7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van € 125,- en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Art. 8. Zolang de geleverde diensten niet integraal werden betaald door de koper, blijven zij eigendom van sndrs. De volledige broncode van het project, inclusief de daarop rustende vermogensrechten, doch exclusief de morele rechten (divulgatierecht [recht tot bekendmaking], een paterniteitsrecht [erkenning van vaderschap] en een integriteitsrecht [eerbied voor het werk]), zal na algehele betaling van het project worden overgedragen van de verkoper (sndrs) naar de koper, weliswaar onder de voorwaarden en beperkingen zoals hieronder nader omschreven. Morele rechten zijn onvervreemdbaar, zoals gestipuleerd in de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994.) sndrs zal steeds als oorspronkelijke auteur van het werk worden aangeduid. Onder volledige broncode dient te worden begrepen de volledige PHP-code, databases, beeld- en bronbestanden. Deze overdracht zal de koper in de mogelijkheid stellen nadien desgevallend de nodige aanpassingen door te voeren aan het project. Het is de koper echter verboden de broncode of onderdelen ervan op commerciële – of eender welke andere wijze door te geven of door te verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming vanwege sndrs. Ook zal de koper de hem overgedragen broncode niet ten commerciële titel mogen aanwenden als basis voor andere websites. De overdracht van de broncode is aldus strikt beperkt tot het project in kwestie.

Art. 9. Het is de klant in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatig, strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden.

Art. 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Art. 11. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art. 12. We zorgen steeds voor een optimaal beveiligde omgeving, maar de digitale wereld verandert snel en er is steeds een gevaar voor cybercrimenaliteit . sndrs gaat bij mogelijke calamiteiten zo snel mogelijk op zoek naar een goede oplossing, maar is nooit verantwoordelijk voor eventueel verlies van persoonlijke gegevens en/of andere data.

Art. 13. sndrs neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door ons gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. sndrs kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (Hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). sndrs behoudt zich aldus het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop. sndrs kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. sndrs verbindt zich ertoe ondersteuning en advies te geven aan de klant waar mogelijk en voorziet in passende stappen tegen de toeleverancier. sndrs kan bovendien enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de klant voor de bewezen en werkelijk geleden schade die voortvloeit uit een vooraf gesloten overeenkomst. De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de klant.

Art. 14. Wij behouden ons tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art. 15. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Art. 16. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten, prestaties of producten kan een voorschot gevraagd worden voor en/of tijdens het project. Het resterende bedrag wordt gefactureerd bij voltooiing van het project. De concrete bedragen worden vermeld op de offerte.

Art. 17. Bij niet-betaling conform de betalingsregeling vervat in art. 15 behoudt sndrs zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Art. 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Art. 19. Alle content, grafisch materiaal of logo’s waarvan geen vermelding werd opgenomen in onze offerte (en dus niet door ons geproduceerd wordt) dient door de klant uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de werken worden geleverd. Indien dit niet gebeurt zullen de gehele werken vertraging oplopen en zijn wij daardoor genoodzaakt een extra kost van 15% van het totale factuurbedrag aan te rekenen. In dergelijk geval garandeert de klant aan sndrs dat het geleverde grafische materiaal en gerelateerde documentatie geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is de in deze Overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. De klant vrijwaart sndrs voor schade die voor sndrs het gevolg is van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden, op voorwaarde dat sndrs een beweerde inbreuk direct aan de klant meldt. In het geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als in het vorige lid bedoeld of naar het oordeel van de klant een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is de klant gerechtigd het geleverde grafische materiaal en bijhorende documentatie te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de Website zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan. Als een inbreuk als in het vorige lid bedoeld is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak welke in kracht van gewijsde is gegaan en uitvoerbaar is in het land waar sndrs is gevestigd, en het blijkt dat een vervanging of wijziging niet mogelijk is zonder wezenlijke afbreuk aan de functionele eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de Website, is sndrsgerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Art. 20. sndrs staat in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van sndrs zijn ontstaan in het kader van een door haar geleverd project en die aan het licht zouden komen na de aflevering/oplevering van de producten of diensten in kwestie. Deze gebreken dienen door de koper schriftelijk en uitsluitend aangetekend gemeld te worden en dit uiterlijk 6 maanden na de oplevering/voltooiing van de diensten of producten. Na het verstrijken van deze termijn is sndrs niet meer gehouden aan deze clausule. Voormelde gehoudenheid in hoofde van sndrs komt te vervallen indien blijkt dat een andere ontwikkelaar aan het project werkt/heeft gewerkt. sndrs zal tenslotte ter zake ook niet aangesproken kunnen worden door de koper indien blijkt dat de vastgestelde fouten het gevolg zijn van aanpassingen door de koper zelf uitgevoerd na overdracht van de broncode en voltooiing van het project door sndrs (zie ook art. 8). De eventuele kosten die in hoofde van sndrs gepaard zijn gegaan met het opsporen van gebreken, waarvan achteraf blijkt dat zij te wijten zijn aan een derde/de koper zullen door sndrs verhaald worden op de koper.

Art. 21. De door ons geleverde hosting pakketten worden aangeboden voor een periode van 1 jaar. Deze periode wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar bij het verstrijken ervan behalve bij schriftelijke opzegging. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 1 maand te respecteren.

Vragen?

Contacteer Thomas Sanders
thomas@sndrs.be
0472 91 57 83